Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI)
jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dalszym kształceniem informatycznotechnicznym, kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji uczniów, opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji, przetestowanego i przygotowanego do włączenia w nurt polityki edukacyjnej w Polsce oraz propagowanie nowoczesnych technologii, narzędzi, idei i rozwiązań informatycznych oraz mechatronicznych wśród uczniów i uczennic. Projekt zakłada opracowanie wzorcowych metod i narzędzi wczesnego formowania kompetencji informatyczno-technicznych w oświacie instytucjonalnej, wspieranej aktywnymi formami ustawicznego samokształcenia uczniów i uczennic i zbudowanie ogólnie dostępnej platformy spiralnego transferu wiedzy i umiejętności z dziedzin technicznych jako pomostu międzypokoleniowej współpracy i międzyrówieśniczej koedukacji on-line. Działania projektu mają na celu wykształcenie u uczniów i uczennic umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych jak też wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania umiejętności istotnych dla gospodarki.


Broszura_SWOI - przeczytaj

 

Projekt pt. "Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator projektu:
FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8
60-524 Poznań
tel.: +48. 61 6243474, +48. 61 6232536
faks: +48. 61 6232504
email: info@fwioo.pl
WWW: www.fwioo.pl