„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Informatyk w Europie - praktyki zawodowe w Cottbus szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze nawiązał  kontakt z  Industrie- und Handelskammer w Cottbus. Obie strony przystąpiły do projektu, którego celem ma być współpraca w zakresie  doskonalenia zawodowego i zwiększenia szans dla młodych ludzi na rynku pracy, w tym przypadku  dla technika informatyka. Miesiąc wcześniej na takich praktykach była młodzież z klas mechanik pojazdów samochodowych.

Projekt  jest jednym z elementów wspomagających rozwój zawodowy uczniów ZSEiS. Jego realizacja na terenach przygranicznych Euroregionu SNB wspomoże rozwój w zakresie realizacji zadań zawodowych w obcym kulturowo środowisku.
Projekt ten ma służyć wspieraniu mobilności i elastyczności uczniów z Zielonej Góry zarówno w swoim regionie, jak też po drugiej stronie granicy, w Cottbus. Młodzież uczęszczająca do ZSEiS w Zielonej Górze ma niewielki kontakt z zadaniami jakie ją czekają w pracy zawodowej. Zdobywając umiejętności w specjalistycznych laboratoriach nie ma możliwości zastosowania swych umiejętności w rzeczywistym, a nie szkoleniowym stanowisku pracy.

 

    Realizacja projektu przyczyni się do:
- zwiększenia mobilności i elastyczności młodzieży na globalnym rynku pracy,
  zwłaszcza w rejonach przygranicznych (Euroregionie),
- ugruntuje zdobytą wiedzę i umiejętności w zderzeniu z rzeczywistym, a nie
  symulacyjnym stanowiskiem pracy,
- wpłynie na likwidację barier komunikacyjnych – uczniowie wzbogacą umiejętności
  językowe.

 

Nabyte doświadczenia podczas  praktyk zagranicznych odgrywają coraz większą rolę jako kryterium przy ubieganiu się o pracę. Dla zawodu informatyka odbyta praktyka oraz  ulepszanie znajomości języka niemieckiego odgrywać będzie kluczową rolę.  Umiejętności te są rozwijane i umacniane w trakcie pobytów zagranicznych. Niż demograficzny w Niemczech sprawia, że zakłady wokół Cottbus mogą przyjąć na praktyczną naukę zawodu młodzież z Polski. Niewątpliwie przyczynia się do tego otwarcie granic Republiki Federalnej Niemiec, dla dobrze wyszkolonej kadry zza wschodniej granicy. Uczniowie odbywający praktykę w niemieckich firmach zwiększą swe szanse na przyszłe zatrudnienie. Praktyki zagraniczne  dają  uczniom  możliwość obserwacji i wykonywania pracy na różnych stanowiskach,  jak również doskonalenia sprawności porozumiewania się w języku obcym.  Kontakt z ludźmi z innego kraju umożliwia konwersację, czyli mówienie w języku obcym. Rozwijanie praktycznych umiejętności  językowych  w naturalnym środowisku poprzez  kontakt z żywym językiem prowadzi do  poznawania innych kultur na żywo, a nie tylko z przewodnika turystycznego. Należy tu podkreślić, iż  zapoznanie się i ciągłe obcowanie ze słownictwem specjalistycznym w zakresie terminologii informatycznej  w warunkach naturalnych znacznie ułatwi ich przyswojenie.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
1)    udział w zajęciach nauki zawodu (praktykach) grupy polskiej młodzieży u
       partnera w Cottbus, w tym celu wybrane zostaną konkretne punkty z planów
       nauczania  (polskiego i niemieckiego) w zawodzie technik informatyk,
2)    zwiedzanie Cottbus i jego okolic  z opiekunem, wycieczki o różnym profilu
       poznawczym przybliżenie młodzieży  kraju naszego sąsiada,
3)    kształcenie językowe w zakresie języka niemieckiego (języka zawodowego)
       instruktaż na stanowisku pracy, komunikacja z pracownikami firmy i
       rówieśnikami.

Poprzez te działania uczniowie poszerzą swoją wiedzę w zawodzie,  osobiste kompetencje, a dzięki temu zwiększą szansę zatrudnienia na polskim i niemieckim rynku pracy.