Laureat konkursu w 2004 roku w ramach projektu:
Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego

Program
Modernizacji Oferty Edukacyjnej

SPRZĘŻENIE ZWROTNE
zakupiony sprzęt dydaktyczny na kwotę 32 000 €

 

 

Laureat konkursu w latach 2005 - 2006   w ramach projektu:

WSPARCIE NA MODERNIZACJĘ OFERTY EDUKACYJNEJ
Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie          
w Zielonej Górze

 

PROJEKT:
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSEIS NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

zakupiony sprzęt dydaktyczny na kwotę 96 820 €

 

 

Laureat konkursu w latach 2007 - 2008  w ramach projektu:

Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim

PROJEKT

ELEKTRONIK SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI

wsparcie dla ZSEiS na kwotę 98 952 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFS oraz budźet państwa w ramach Progrmu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich


 

 

Zintegrowany Program Opercyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez program stypendialny"

Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej.
Program realizowany w latch 2004/05 2005/06 2006/07

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS i budźet państwa

 

 

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego”
realizowany w latach 2010-2011
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

  Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt
„Nowe specjalizacje szansą na rynku pracy”
realizowany w latach 2010-2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego