Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tytuł: Elektronik Szkołą Przyszłości

Uczniowie w rozmowach z nauczycielami często poruszają problemy dotyczące nauki w szkole, są to między innymi:

 • brak dostosowania systemu edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych, przez co mają mniejsze szanse znalezienia dobrej pracy

 • zbyt duży koszt materiałów do szkoleń i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatu,

 • brak powiązania kształcenia teoretycznego z praktycznym w przedsiębiorstwach

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości kształcenia, dzięki kształceniu praktycznemu w przedsiębiorstwach.

 

Cele szczegółowe:

 • podwyższenie umiejętności wykorzystania technologii TIK

 • podniesienie wiedzy z przedmiotów ścisłych - matematyki i fizyki

 • doskonalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie grafiki komputerowej w reklamie

 • rozszerzenie zagadnień przygotowania uczniów do zdawania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje

 • zainteresowanie uczniów nowymi technologiami w mechanice pojazdów samochodowych, mechatronice, odnawialnych źródłach energii, informatyce

 • określenie własnych predyspozycji zawodowych

Działania

 1. Punkt doradztwa zawodowego. Dyżur pełni specjalista od kompetencji zawodowych, który w indywidualnych spotkaniach doradza jak kierować własną ścieżką rozwoju zawodowego. Ponadto doradca spotyka się z uczniami wszystkich klas kończących szkołę.

 2. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu wykorzystania technologii ICT w życiu codziennym i zawodowym zakończone zdobyciem certyfikatu ECDL. Zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów niezależnie od profilu kształcenia, odbywać się będą w 8 grupach czternasto osobowych raz w tygodniu. Na realizację zadania przewidziano 80 godzin lekcyjnych - 4 w roku szkolnym 2013/14 i 4 w roku 2014/15. Uczniowie uczestniczący w zadaniu otrzymają pomoce naukowe w formie elektronicznej. Działanie kończy sie uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie a po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów uzyskaniem certyfikatu ECDL.

 3. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z matematyki i fizyki przygotowujące do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, adresowane do uczniów wszystkich klas pionu technikum. Zajęcia raz w tygodniu 4 godziny dydaktyczne na grupę w sumie 72 godziny. Przewidziano spotkania w 2 grupach fizyki i 2 matematyki po jednej grupie w danym roku szkolnym. Każdy uczeń otrzyma niezbędne materiały ćwiczeniowe w formie elektronicznej oraz podręcznik. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

 4. Zajęcia pozalekcyjne i poza szkolne z przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie adresowane zarówno do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak również technikum. Zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin - łącznie 80 godziny. Prowadzone w dwóch blokach specjalistycznym dla każdego zawodu oraz podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Bloki specjalistyczne obejmują zawody informatyk, mechatronik, odnawialne źródła energii, pojazdy samochodowe, część zajęć odbędzie się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem narzędzi wspomagania projektowania(CAD) - rysunku technicznego. Każdy z uczestników w jednym z miesięcy wakacyjnych odbędzie 150 godzinny staż u pracodawcy. Uczestnicy otrzymają pendrivy z materiałami do ćwiczeń. Po ukończeniu zajęć otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

 5. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z grafiki w reklamie. Zajęcia raz w tygodniu 4 godziny dydaktyczne w łącznym wymiarze 80 godzin. Zajęcia będą prowadzone w pracowni informatycznej wyposażonej w stacje graficzne z tabletami graficznymi, drukarkę sublimacyjną, prasę termotransferową czy też grawerkę laserową. Uczestnicy projektu wykonają metodą termotransferu nadruki na T-shirtach, kubkach, długopisach. W ramach tego działania przeprowadzone będą zajęcia z podstaw fotografii reklamowej. Uczniowie otrzymają pendrivy z materiałami do ćwiczeń oraz podręczniki.