Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ PROJEKTU: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowego"
Nr projektu: WND - POKL.09.02.00-08-027/09
w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Cel ogólny:
modernizacja procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczennic i uczniów ukierunkowane na:
-zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji,
-wyrównanie dysproporcji edukacyjnych,
-przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze Standarmi wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Cele szczegółowe:
-nabycie nowych i doskonalenie nabytych umiejętności przez uczennice/ów,
-nabycie nowych i ugruntowanie nabytych wiadomości przez uczennice/ów,
-rozwijaniem umiejętności analitycznych i przestrzennych przez uczennice/ów,
-rozwijaniem umiejętności kognitywnych przez uczennice/ów,

 


 


Projekt obejmuje:
I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych w ośmiu grupach po 15 uczennic/ów raz w tygodniu po cztery godziny z przerwą na poczęstunek. W 2010 roku każda grupa po 52 godzin dydaktycznych a w 2011 po 84 godzin dydaktycznych 120 uczennic/ów (75"dz" i 45"ch) otrzyma na zajęciach również materiały długopisy, zeszyty, itp. w zależności od potrzeb z danego kierunku. Ze względu na praktyczną naukę zawodu dla kierunku technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich zajęcia będą odbywać się w wynajętych do tego celu salach w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.


II. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - egzamin zawodowy - I edycja - 5 grup w roku 2010 i II edycja 5 grup w 2011 roku. Każda grupa po 10 uczennic/ów tj.100 uczniów (52"dz" i 48"ch")W 2010 roku każda grupa po 60 godzin dydaktycznych (tj. w każdej edycji w sumie 300 godz.dyd)zajęcia w każdej grupie podzielone na 3 część 20 godzin część teoretyczna, 20 godzin część praktyczna i 20 godzin część-podstawy przedsiębiorczości (zgodnie ze standardami OKE w Poznaniu).


III. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne-szkolenia 70 uczennic/ów w tym 45"dz"i 25"ch": .
Stylizacja - wizaż -dwie edycje I-2010 rok, II-2011 każda edycja po 60 godzin dydaktycznych raz w tygodniu po 4 godz.dyd. - 2X10 uczestniczek/ów, każda uczestniczka/k otrzyma materiały niezbędne do realizacji zajęć (pędzle, cienie, podkłady, pomadki, itp).Zajęcia będą odbywać się jako usługa dydaktyczno-szkoleniowa w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ze względu na przystosowaną bazę.
Koparko - ładowarka-dwie edycje I-2010 rok, II-2011 każda edycja po 160 godz. dyd raz w tygodniu po 4 godz. dyd. 2 X 15 uczestniczek/ów. Zajęcia będą odbywać się Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Zielonej Górze ze względu na przystosowaną bazę.
Obrabiarki CNC dwie edycje I-2010 rok, II-2011 każda edycja po160 godzin dydaktycznych raz w tygodniu po 4 godz.dyd. 2X 10 uczestniczek/ów.