„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku- praktyka zawodowa w Cottbus” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

 Projekt „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku - praktyka zawodowa  w Cottbus” odnosi się do  uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze i stanowi rozszerzenie oferty edukacyjnej dla nich. Założeniem tego projektu   jest:

-  doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej
- specyficzny język branżowy z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych, a także w życiu codziennym,- praktyki zawodowe w Cottbus dla grupy 10 uczniów z technikum o kierunku mechanik pojazdów samochodowych,
-  zdobycie doświadczeń zawodowych i nowych umiejętności,- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej u uczestników projektu ,
- popularyzacja szkoły i jej kierunków kształcenia zawodowego w rejonie SNB,
- możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności poza granicami kraju dla młodzieży naszej szkoły. 


Młodzi ludzie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością i samodzielnością przebywając w zespole, w którym będą rozwijać również swoją sprawność porozumiewania się w języku obcym. Mniej problemów przysporzy nauka języka w zakresie terminologii technicznej, ponieważ przebiegać będzie w sposób naturalny.W ramach nauki zawodu mechanika pojazdów samochodowych przewidziane są następujące działania:


1) udział w zajęciach nauki zawodu grupy polskiej młodzieży u partnera w Cottbus,

2)instruktaże na stanowiskach pracy, komunikacja z pracownikami,

3) opracowanie wytycznych praktyki opartych na programie nauczania dla mechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem specyfiki zakładów,

4) współpraca nauczycieli zawodu z przedsiębiorcami z Niemiec poprzez opracowanie programu praktyki,

5) zwiedzanie Cottbus z opiekunem.


Poprzez naukę języka i praktyki zawodowe uczniowie zostaną zmotywowani do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych oraz językowych. Zapewne będzie to skutkowało mobilizacją do zdobycia wiedzy z pozostałych przedmiotów objętych programem nauczania, ponieważ praktyki poza granicami uświadamiają uczniom konieczność wszechstronnego opanowania wiedzy z różnych dziedzin życia.

Projekt  „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku - praktyka zawodowa  w Cottbus” będzie miał swój udział w rozwoju kompetencji średniej kadry technicznej. Służy temu realizacja praktyk zawodowych uczniów ZSEiS w przedsiębiorstwach niemieckich. Przyszłe otwarcie granic RFN dla pracowników z Polski daje szansę zatrudnienia absolwentów naszej szkoły w dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach.

Dzięki współpracy z IHK Cottbus ZSEiS stanie się partnerem w kształceniu kadr o odpowiednio wysokich kompetencjach. Projekt z założenia nastawiony jest na długofalową współpracę z partnerem niemieckim. Jego realizacja przyczyni się nie tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów , ale również do większego udziału w zastosowaniach nowoczesnych technologii w polskich przedsiębiorstwach. Współpraca z partnerem niemieckim przyczyni się także do zmiany form kształcenia zawodowego uczniów zwłaszcza w kontekście planowanej reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce w 2012 roku.